DAVID J LOBO WITH VP - SHANKAR DAYAL SHARMA 1990 APRIL